St. Elizabeth Allspice Dram

St. Elizabeth Allspice Dram